Shop Mobile More Submit  Join Login
Pharmacy by phoenixkeyblack Pharmacy by phoenixkeyblack
Started here ... by :iconbaddad:

Ended here ...

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...cD...w.....U....FZDHSlrs..xtFi2e8s/6E4aOKUwHdmz1XOfe3bHV/.Zx0en/stE.E
................................Jf1ccntO6/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....U.E0.....1/....6kEI...Q2...2k0......7KbUeaI7iD/..eu.uD...UzckpXm1....U
zUEnAnQD/A..32.........../..........g53iSIsulz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sD8DfhbTFXhufxgoI8MUR/zCs8B8TBPiij3wGrgxfG4wHjyDL8HVdkyIdatgTuhGijqPzdGFK5
ZvnjMn5nENouySONj1cUuIkD....o8IbAB........kkpXeD.2....8E.6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbDE.2Uy./k0u12.JcDE.wVy./E8u12.ncDE.eu.uDU....k1.
.....AQxcz1.......kzO..U.0.i.Q0.h/...g1...kA....E1.0663..Uk5....r....gnm...UJk5Y
...U.yzzz1.E.06U.06U.02U.0..0c.../6U...8YqFpt/zj4QyqwCg7mz1...........m/8.kzz16.
.UPZDb6j5.2.IXBzAbNvz.Eh........URX0..6E.............sVPAI91pRzD.I9.......E./c..
nc1D...wQOr9PExD.W0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1........................................kufjyuFP0.....fjyufrQG.....gyu
fjivB/....kufjyuGZ3.....fjyufDEM.....gyufjyWY/....kufjyuqi4.....fjyufjFQ.....gyu
fjiVr/6U.0E7aMW7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................Uwz0..................sz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................kzD........2.2..........pAnAnAnA1zj................
................................................................................
.....................................E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................aNaNaNaNyz1........wz........k.E................
...7./..........................................................................
.................UR1w/IFDfWjp0w...........E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5.....
......................k/..U...............kzzzzzzzzyz.........zD........kz1.....
..............zD........szH5OFqCTzItzQGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........0E
.....................................................2.....3....1....w3Jm3aPnlKM
oJ4..A3..............................................sAnAnAnAv/EBnAnAnAnIz1.....
...1./.......x5E................................................................
................................................................}
:iconnic022:
nic022 Featured By Owner Jan 29, 2013
Great, excellent the title
Reply
:iconphoenixkeyblack:
phoenixkeyblack Featured By Owner Feb 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks :D
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 29, 2013
Image Size
14.9 MB
Resolution
5200×4200
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
233
Favourites
6 (who?)
Comments
2

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×